Preskočiť na hlavný obsah

Vedenie archívu

Uchovávanie a archivácia je ďalšou povinnosťou každej spoločnosti a naša spoločnosť Vám rada s touto povinnosťou pomôže.

Dokumenty archivujeme podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Podľa § 35 sa dokumenty uschovávajú nasledovne:

  1. účtovná závierka, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22 a výročná správa počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
  2. účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú,
  3. účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva (§ 31 ods. 2) počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili,
  4. ostatné účtovné záznamy počas doby určenej v registratúrnom pláne účtovnej jednotky tak, aby neboli porušené ostatné ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov.

Podľa odseku 4 tohto zákona, účtovná jednotka, na ktorú sa vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 alebo § 22, je povinná uchovávať správu audítora počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa overovanie audítorom týka.

Podľa odseku 5 menovaného zákona, účtovná jednotka je povinná pred svojím zánikom alebo pred skončením podnikania alebo inej zárobkovej činnosti zabezpečiť uchovanie účtovných záznamov.

Povinnosťou platcov DPH je archivovať doklady po dobu 10 rokov a to v písomnej alebo elektronickej forme. Počas týchto 10 rokov musia byť doklady v čitateľnom stave. Preto naším klientom ponúkame aj službu elektronického archívu, na zabezpečených a zálohovaných diskových poliach, na požiadanie dané dokumenty aj skenujeme.

Názov Cena
Služby archivácie
Archivačná krabica 2,80 €
Zriadenie registratúry 50,00 €
Archivácia šanónov 1,50 € / bm / mesiac
Elektronická archivácia
100 GB archivovaných dát 8,50 € / mesiac
Skenovanie dokumentov 15,00 € / hodinu
Služba vzdialeného diskového poľa
100 GB priestoru na disku 12,50 € / mesiac
konfigurácia (riadenie pristupových práv, pridanie alebo odstránenie uživateľa, nastavenie CLOUD služby) 35,00 € / hodinu

Sme platci DPH. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.